Zápisnica

zo stretnutia RŠ, hygieničky, pedagogických zamestnancov a rodičov detí MŠ

 

Dátum zasadnutia: 27. 02. 2019 o 15:30 hod. v priestoroch MŠ

 

Program:

1.      Otvorenie, program

2.      Privítanie a predstavenie detskej hygieničky, detských lekárov, všetkých prítomných

3.      Predstavenie členov RŠ

4.      Diskusia: Téma – chorobnosť detí v MŠ

5.      Záver

 

            Stretnutie otvorila PaedDr. Lucia Vicianová, predseda RŠ, ktorá zároveň v bode č. 2 privítala a predstavila:

detskú hygieničku pre deti a mládež z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene MUDr. Margarétu LAUNEROVÚ,

detských lekárov v pôsobnosti okresu Krupina a to: MUDr. Martu CAPULIAKOVÚ, MUDr. Milotu FRAŇOVÚ, MUDr. Martina OLEJA,

p. riaditeľku Mgr. Ingrid Machovičovú, pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ, členov RŠ, a všetkých prítomných rodičov.

            Ďalej predstavila členov RŠ, nakoľko nastali zmeny v zložení RŠ a to:

4 zvolení zástupcovia rodičov:

PaedDr. Lucia Vicianová – predseda rady školy

Mgr. Marianna Beniačová – podpredseda rady školy

Renáta Krajčová

Ing. Marta Pernišová

 

2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Margaréta Fekiačová

Alica Peressényová

 

1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

Iveta Ištvánovová

 

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Radoslav Vazan

Ing. Adriana Žabková

Mgr. Martin Selecký

Ing. Albert Macko

 

Diskusia: Téma: chorobnosť detí v MŠ

Pani riaditeľka Mgr. Ingrid Machovičová prečítala časť školského poriadku o podmienkach prijímania dieťaťa do MŠ, ktorá je totožná zo Zák. č. 245 /2008, a dala slovo pani hygieničke MUDr. Launerovej.

MUDr. Launerová  citovala § 24 ods. 6 zák. 355/2007 o ochrane zdravia detí, kde je napísané, že je povinnosťou prevádzkovateľa MŠ prijať do MŠ dieťa, ktoré je:

A/ zdravotne spôsobilé,

B/ neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,

C/ nemá nariadené karanténne opatrenia.

A – preukazuje rodič potvrdením od lekára, aj údaj o povinnom očkovaní, 1x sa vystavuje a platí počas celého pobytu,

B – vystavuje rodič písomným čestným vyhlásením, že dieťa neprejavuje príznaky choroby: nemôže byť staršie ako jeden deň, aj pri neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, aj keď nie je choré. Pokiaľ toto potvrdenie chýba – pokuta – sankcia pre MŠ. Povinnosťou učiteľa je robiť ranný filter, kde, ak sa dieťa nezdá učiteľovi po zdravotnej stránke, javí sa ako akútne choré, má právo vyžadovať od rodiča aj potvrdenie, že je zdravé – čiže, treba ho doniesť od lekára – vyplýva z legislatívy § 24.

Treba sa oboznámiť ako rodič s prevádzkovým poriadkom, sú tam aj povinnosti všetkých – rodičov, zamestnancov...

Zásady skupinovej izolácie – nespájať triedy, používať hyg. potreby, vlastné /hrnček, uterák.../

Keď sa bude toto všetko dodržiavať predíde sa šíreniu chorôb.

Inkubačná doba u ochorení u detí – vzdušných 1 – 2 dní, u prenosných chorôb deti sú infekčné ešte aj na konci inkubačnej doby.

Pani hygienička, chcela apelovať na rodičov, aby sa zodpovedne postavili k  šíreniu chorôb, na rešpektovanie ochrany zdravia detí, nedávať deti do MŠ už keď sa im trochu nezdá ich zdravotný stav, nechať deti po chorobe doliečiť sa doma a nedávať hneď do MŠ.

 

Pani riaditeľka vyzvala MUDr. Oleja, aby zhodnotil situáciu. MUDr. Olej povedal, že nie je problém ak treba vydať potvrdenie, tak ho dajú. Povedal, že kašeľ, sopeľ, môže byť infekčný, neinfekčný. Keď vyšetruje choré dieťa, odporučí byť s ním doma 7 dní, a ešte 7 dní odporúča rekonvalescenciu, lebo dieťa je ešte imunitne oslabené. Ak príde do kolektívu, tak sa môže stať, že znovu ochorie.  Rodič je zodpovedný za podávanie pravdivých informácií o stave dieťaťa pedagogickému zamestnancovi. Ďalej uviedol, že detská ambulancia je infekčná ambulancia, a je tu zvýšené riziko ochorenia. 

MUDr. Capuliaková podotkla, že je potrebné u detí predškolského veku budovať imunitný systém, nakoľko majú deti málo pohybu, že je potrebné dodržiavať pitný režim, že deti majú nesprávny spánkový režim, a aj stravovací. Deti do 5 rokov sú najčastejšie choré. Nádcha infekčná, neinfekčná, alergická ... Ďalej uviedla, že oni ako lekári nedajú hneď antibiotiká, a je bežné, že dieťa v predškolskom veku býva 8 x choré do roka, čo je úplne normálne.

MUDr. Fraňová v diskusii povedala, že ak je nádcha – biela, vodnatá, tak sa nič nedeje – takúto nádchu neodsávať, ale fúkať, aby soplíky nezatekali, že v takomto prípade výter z nosa nemá význam robiť, že i keď sa v nošteku nachádza bacil, tak takéto dieťa nenakazí nikoho. Ak je výtok z nosa hnisavý, tak je potrebné krčné vyšetrenie. MUDr. Fraňová ďalej povedala, že je dobré keď tečú soplíky z nosa pokiaľ sú vodnaté, že sa tým čistí organizmus. Takéto soplíky netreba vysávať z nošteka a ani kvapkať kvapkami do nosa. 

 

Rodičia uviedli, že za takéto soplíky im pani učiteľky vracajú detí z MŠ. MUDr. Fraňová reagovala na to tak, že pokiaľ vodavé soplíky tečú hodinu, tak je to v poriadku, ale ak vytekajú z nošteka dieťaťa celý deň, tak treba dieťa z kolektívu vylúčiť.

Tak isto treba postupovať aj pri kašli – môže byť hodinu kašlavé dieťa – je normálne.

Netreba hneď volať rodičovi. Pokiaľ pretrváva kašeľ po celý deň, tak dieťa treba vylúčiť z kolektívu.

 

MUDr. Launerová v diskusii ďalej uviedla, že je potrebné aby rodič oboznámil učiteľa o tom, že dieťa má nádchu, nie infekčnú – alergickú ...

Ďalej skonštatovala, že pri rannom filtri učiteľka vidí, či dieťa nemá výtok z očí, nosa, že učiteľka zdravotný stav dieťaťa vizuálne zhodnotí, ale, že nie je zdravotník.

Pri tejto téme bola otázka rodiča a zároveň aj skonštatovanie – že učiteľka nestíha robiť pri príchode viacerých detí naraz ranný filter – nemôže nechať deti samé, nestíha.

Posúdenie zdravotného stavu dieťaťa je na zodpovednosti samotných rodičov !!!

 

Pani riaditeľka Mgr. Ingrid Machovičová sa opýtala – ako má zistiť učiteľ rozdiel medzi infekčnou a neinfekčnou nádchou.

MUDr. Launerová uviedla, že učiteľ toto zistiť nemôže, nie je lekár, ale pokiaľ to nie je dlhotrvajúca nádcha, hlavne zelené soplíky, tak sa učiteľ nemusí báť ďalšej nákazy.

Ďalej uviedla, že v zime sa vírusom darí, a pri nízkom počte detí v MŠ sa škôlka zatvorí, že je to normálne a tým sa zamedzí šíreniu chorôb.

 

Otázka rodiča: Prečo keď sa zatvára MŠ v meste, tak sa zatvára aj MŠ na Ivana Krasku? MUDr. Launerová poznamenala, že zdravotný stav detí sa posudzuje v každej budove MŠ zvlášť, pričom sa na hygiene vydávajú dve rozhodnutia. Chorobnosť detí v zimnom období treba sledovať: ak chýba 10 % detí, stav je potrebné sledovať, ak chýba 20% detí, treba to nahlásiť na hygienu, ak chýba 30% detí, tak hygiena vydá rozhodnutie o zatvorení MŠ. V prípade, keď je v okrese vyhlásený epidemiologický stav, tak hygiena vydáva lekárom príkaz, že majú ordinačné hodiny oddeliť – chorí, zdraví.

 

Otázka rodiča: či je vhodné zlučovať triedy, aj keď je viac detí na triede ako 10. MUDr. Launerová poznamenala, že deti by mali spať vo svojej posteli, a spájať triedy by sa mali len mimoriadne, prípadne z organizačných dôvodov /keď je chorí personál/, ale v zimnom období len na minimum.  V takomto prípade ona neodporúča, aby sa deti stravovali v spoločnej jedálni, aby sa tam nezhromažďovali.

 

Zhrnutie:

Rodič nemusí nosiť potvrdenie od lekára, že dieťa je po chorobe zdravé, podpisuje čestné prehlásenie.

Ak sa zdravotný stav dieťaťa učiteľovi nezdá, môže poslať dieťa na vyšetrenie k lekárovi. Potvrdenie od lekára je potrebné doniesť, ak je dieťa viditeľne choré !!!

Pri riešení tejto otázky sú aj tak prvoradí rodičia, pretože oni MUSIA byť zodpovední a nedávať do MŠ dieťa, ktoré javí známky choroby !!!

V prevádzkovom poriadku MŠ musia byť napísané tieto náležitosti, tak ako je napísané v zákone.

Pani riaditeľka Mgr. Machovičová poďakovala všetkým prítomným za účasť a diskusiu k danej problematike. Uviedla, že je potrebné dať do školského poriadku nespájanie tried, dôverovať lekárom a potvrdenia od lekárov pýtať len pri viditeľne chorom dieťati, alebo dieťati, ktoré bolo v MŠ neprítomné pre infekčné ochorenie, pričom po bežnej chorobe, nie je potrebné ho pýtať.

 

Stretnutie na záver ukončila pani Vicianová.

 

 

V Krupina, dňa : ....27.02.2019..............................................

 

Prítomní:

MUDr. Margaréta LAUNEROVÁ   ..................................................

 

MUDr. Marta CAPULIAKOVÁ      ..................................................

MUDR. Milota FRAŇOVÁ                         ..................................................

MUDr. Martin OLEJ                         ..................................................

 

Mgr. Ingrid Machovičová                  ..................................................

 

PaedDr. Lucia Vicianová                  ..................................................

Mgr. Marianna Beniačová                 ..................................................

Renáta Krajčová                                ..................................................

Ing. Marta Pernišová              ..................................................

Margaréta Fekiačová              ..................................................

Alica Peressényiová                           ..................................................

Iveta Ištvánovová                              ..................................................

Ing. Radoslav Vazan             ..................................................

Ing. Adriana Žabková                       ..................................................

Mgr. Martin Selecký                          ..................................................

Ing. Albert Macko                             ..................................................